Překlady CZ/SK/EN, obsahový marketing, sociální sítě, PR

Kontakt

► E-mail: lukas.bena@email.cz
► Mobil: +420 731 768 703
► Web: lukasbena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena


Kdo jsem

Již od maturity v roce 2004 pracuji vedle svého zaměstnání rovněž na volné noze, kdy z domova poskytuji externí služby pro firmy, zejména ty, které se zabývají IT a spotřební elektronikou (ne výlučně). Životopis a ukázky mé práce naleznete na mém LinkedIn profilu (blogy)Více informací o této aktivitě, portfolio a podmínky spolupráce najdete na mé webové stránce lukasbena.cz.

Externí služby

► Obousměrný překlad a korektura v CZ/SK/EN (certifikovaná EN úroveň C2)
Tvorba a publikování marketingového obsahu v CZ/SK/EN (copywriting, blogování)
► Správa sociálních sítí v CZ/SK/EN
► PR - produktová a korporátní komunikace, příprava a distribuce obsahu pro média, databáze mediálních kontaktů v ČR/SR, online monitoring médií

Top 10 úspěchů

► Desítky dlouholetých přímých klientů (nepočítaje klienty mých zaměstnavatelů)
► Vyrovnaný objem práce pro místní klienty v českém jazyce a pro mezinárodní klienty v anglickém jazyce
► Kompletní tvorba EN uživatelské dokumentace a tvorba/správa webového obsahu pro veškeré softwarové produkty mezinárodní společnosti Easy Software Ltd.
► Překlad kompletní webové prezentace do EN pro Ministerstvo dopravy ČR
► Mnohaleté místní mediální zastoupení věhlasných mezinárodních značek, např. TomTom International, Verbatim Europe, Freecom
► Tisíce napsaných a přeložených článků, tiskových zpráv, blogů a jiných marketingových a PR textů
► Stovky etablovaných kontaktů s českými a slovenskými novináři
► Nejdiskutovanější článek v historii e-shopu CZC.cz
► Zajištění veškeré komunikace na sociálních sítích pro všechny dosavadní zaměstnavatele
► Zastřešení všech aspektů obsahového marketingu pro všechny dosavadní zaměstnavatele

Odborné kurzy a certifikáty

► 2017 - Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz)
► 2016 - Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE)
► 2016 - Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest)
► 2015 - Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky)
► 2014 - Odborný kurz "Školení online copywritingu" (H1.cz)
► 2014 - Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz)
► 2014 - Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Univerzita Karlova v Praze)
► 2012 - Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web)
► 2012 - Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web)
► 2006 - Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze)

Obchodní podmínky

Hodinová sazba - 290 Kč nebo 11 € na všechny poskytované služby a konzultace. Časový odhad: normostrana (1.800 znaků včetně mezer) originálního textu střední obtížnosti v CZ/SK/EN = 1,5 h, normostrana výsledného EN překladu střední obtížnosti = 1 h, normostrana výsledného SK překladu střední obtížnosti = 0,5 h, originální příspěvek na sociální sítě s obrázkem = 0,5 h, distribuce tiskové zprávy do médií = 1 h, ostatní služby dle náročnosti. Oprava nekvalitně odvedené práce je samozřejmě zdarma. Hromadné slevy nejsou poskytovány a zkušební úkoly nejsou zdarma. Nejsem plátce DPH, cena je konečná.
Dostupnost - Téměř denně 8:00 - 9:30 a 18:00 - 00:00 SEČ
Jak objednat - Pošlete objednávku na kontaktní e-mail včetně souhlasu s těmito podmínkami a fakturační údaje (noví klienti), co nejpodrobnější popis toho, co je třeba udělat a do kdy. Doporučuji začít jednodušším a menším úkolem. U odborných témat je vhodné přiložit informační zdroje nebo odkazy. Objednávku obratem potvrdím. Objednávání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti.
Fakturace - Na konci měsíce či v dohodnutém termínu vystavím elektronickou fakturu s rozpisem odvedené práce a splatností 14 dnů. Z mé strany obvykle není vyžadována písemná smlouva.
Záruka 
Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má klient zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. V případě nespokojenosti doporučuji označit problémy v původním textu a odeslat mi jej zpět k opravě nebo vyrozumění, případně včetně navrhované slevy.CZ/SK/EN Translations, Content Marketing, Social Media, PR

Contact

► E-mail: lukas.bena@email.cz
► Mobile: +420 731 768 703
► Web: lukasbena.cz
► LinkedIn: linkedin.com/in/lukasbena
► Facebook: fb.com/lukas.bena


Who am I

Since high school graduation in 2004, I've also been working as a self-employed freelancer providing my home-based external services to businesses, especially those involved in IT and consumer electronics (not exclusively). CV and examples of my work can be found on my LinkedIn profile (blogs)For more information on this activity, portfolio, and terms of cooperation, visit my website lukasbena.cz.

External services

► Bidirectional translation and proofreading in CZ/SK/EN (certified EN level C2)
► Marketing content writing and publishing in CZ/SK/EN (copywriting, blogging)
► Social media management in CZ/SK/EN
► PR – product and corporate communications, media content preparation and distribution, media contacts database in CZ/SK, online media monitoring

Top 10 successes

► Dozens of long-term direct clients (excluding my employers' clients)
► Balanced work volume for local clients in Czech and for international clients in English
► Complete creation of EN user documentation and web content creation/management for all software products of international company Easy Software Ltd.
► Translation of a complete web presentation into EN for the Ministry of Transport of the Czech Republic
► Long-time local media representation of renowned international brands, such as TomTom International, Verbatim Europe, Freecom
► Thousands of written and translated articles, press releases, blogs, and other marketing and PR texts
► Hundreds of established contacts with Czech and Slovak journalists
The most discussed article in the history of the e-shop CZC.cz
► Ensuring all communications on social networks for all existing employers
► Covering all aspects of content marketing for all existing employers

Professional courses and certificates

► 2017 - Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz)
► 2016 - Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE)
► 2016 - Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest)
► 2015 - Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic)
► 2014 - Professional course "Online copywriting training" (H1.cz)
► 2014 - Professional course "Google Analytics II." (H1.cz)
► 2014 - Professional course "Translation of a professional book in English" (Charles University in Prague)
► 2012 - Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web)
► 2012 - Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web)
► 2006 - Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism in Prague)

Terms and conditions

Hourly rate - 290 CZK or 11 € for all services and consultations provided. Time estimate: the standard page (1,800 characters with spaces) of the original text of medium difficulty in CZ/SK/EN = 1.5 h, the standard page of the resulting EN translation of medium difficulty = 1 h, the standard page of the resulting SK translation of medium difficulty = 0.5 h, an original social media post with image = 0.5 h, distribution of a press release to media = 1 h, other services according to difficulty. Revision of poorly done work is obviously free of charge. Bulk discounts are not provided and testing assignments are not free of charge. I'm not a VAT payer, the price is final.
Availability - Almost daily 8 - 9:30 AM and 6 - 12 PM CET
How to order - Send an order to the contact e-mail including consent to these terms and billing information (new clients), the detailed description of what needs to be done and by when. 
I recommend starting with a simpler and smaller task. For expert topics, it is appropriate to include information resources or links. I will confirm by return. Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due.
Invoicing - At the month end or the agreed date, I issue an electronic invoice detailing the work done with a maturity of 14 days. From my side, there is usually no need for a written contract.
Warranty 
If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the client has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. In case of dissatisfaction, I recommend to mark the problems in the original text and send it back to me for revision or notification, possibly including the proposed discount.

Vložení poptávky je zdarma. Při uložení poptávky se Vám automaticky vytvoří účet v systému. Účet není nijak zpoplatněn, slouží jen pro lepší evidenci a komunikaci ohledně poptávky. Odesláním poptávky souhlasíte s cenovým ohodnocením copywritera dle jeho aktuálního nastavení 435 Kč / 1NS.
Vložení poptávky je zdarma. Při uložení poptávky se Vám automaticky vytvoří účet v systému. Účet není nijak zpoplatněn, slouží jen pro lepší evidenci a komunikaci ohledně poptávky. Odesláním poptávky souhlasíte s cenovým ohodnocením copywritera dle jeho aktuálního nastavení 435 Kč / 1NS.