Obsahový marketing, překlady CZ/SK/EN, PR, sociální sítě, SEO

Kdo jsem

Od roku 2004 nabízím externí služby firmám, které potřebují zlepšit svůj obsahový marketing, lokalizovat texty nebo informovat veřejnost o svých novinkách. Životopis a reference naleznete na mém LinkedIn profilu, ukázky textů zdePro více informací prosím navštivte mou osobní stránku LukasBena.cz.

Externí služby

► Marketingové texty v CZ/SK/EN, správa webového obsahu
► Obousměrný překlad a korektura v CZ/SK/EN (certifikovaná EN úroveň C2), ne tlumočení ani soudní překlady
► PR - příprava a distribuce tiskových zpráv a PR článků do CZ/SK médií, online monitoring médií
► Správa sociálních sítí v CZ/SK/EN
► SEO - základní úroveň optimalizace textového obsahu a webových stránek pro vyhledávače

Odborné kurzy a certifikáty

► 2017 - Odborný kurz "SEO a analýza klíčových slov" (H1.cz)
► 2016 - Odborný kurz "Projektové myšlení v prostředí Easy Project" (SHINE)
► 2016 - Certifikát "Potvrzení o znalosti anglického jazyka na úrovni C2" (TrackTest)
► 2015 - Certifikát "Potvrzení výsledku v horních 2 procentech celkové populace ve schváleném testu inteligence" (Mensa České republiky)
► 2014 - Odborný kurz "Online copywriting" (H1.cz)
► 2014 - Odborný kurz "Google Analytics II." (H1.cz)
► 2014 - Odborný kurz "Překlad odborné knihy v angličtině" (Univerzita Karlova v Praze)
► 2012 - Odborný kurz "Google Analytics I." (Dobrý web)
► 2012 - Odborný kurz "Twitter pro firmy a firemní komunikaci" (Dobrý web)
► 2006 - Odborný kurz "Lekce z reklamy a public relations" (Vyšší odborná škola publicistiky v Praze)

Obchodní podmínky

Hodinová sazba - 290 Kč nebo 11,5 € na všechny poskytované služby. Úvodní konzultace a oprava nekvalitně odvedené práce jsou samozřejmě zdarma. Hromadné slevy nejsou poskytovány a zkušební úkoly nejsou zdarma. Nejsem plátce DPH, cena je konečná.
Časová náročnost - Normostrana (1.800 znaků včetně mezer) originálního textu střední odbornosti v CZ/SK/EN = 1,5 h, normostrana výsledného EN překladu střední odbornosti = 1 h, normostrana výsledného SK překladu střední odbornosti = 0,5 h, originální příspěvek na sociální sítě s obrázkem = 0,5 h, distribuce tiskové zprávy do médií = 1 h, další služby dle obtížnosti. Vlastní rešerše zdrojů je v čase již zahrnuta. Pokud má být dokončený text umístěn do webového systému klienta včetně jeho formátování do požadovaného stylu, bude tato práce účtována zvlášť. Časovou náročnost lze vypočítat předem, pouze je-li zadání práce přesné a úplné.
► Fakturace - Není-li dohodnuto jinak, na konci měsíce vystavím elektronickou fakturu se splatností 14 dnů a rozpisem odvedené práce a stráveného času. U zcela nového klienta může být úhrada požadována hned po dodání první objednávky. Nejnižší fakturovatelná částka je 100 Kč.
Dostupnost - Téměř denně 8:00 - 9:30 a 18:00 - 00:00 SEČ.
Jak objednat - Objednávku můžete rovnou zaslat na kontaktní e-mail, a to i bez předchozí domluvy. Tato musí obsahovat souhlas s těmito obchodními podmínkami a fakturační údaje (noví zákazníci), přesné a úplné zadání práce a požadovaný termín dokončení. U odborných témat je vhodné přiložit informační zdroje nebo odkazy. Objednávku obratem potvrdím. Objednávání není možné v době, kdy je nezaplacená faktura po splatnosti. Z mé strany obvykle není vyžadována písemná smlouva.
Záruka - Pokud je celé dílo nebo jeho část prokazatelně zpracována nekvalitně, příliš pozdě nebo v jiném rozporu se zadáním práce, má zákazník zákonné právo buď na bezplatnou opravu, přiměřenou slevu, nebo odstoupení od smlouvy a zřeknutí se práva užívat dílo, resp. příslušnou část. Reklamační nárok bude uznán, jestliže zákazník vysvětlí relevantní problémy v odevzdané práci (ideálně včetně názorných ukázek) a připojí vlastní návrh řešení (např. oprava, sleva). Doporučuji, aby zákazník neprováděl opravu toho, co mohu opravit sám. Odpovědnost za škody způsobené chybným či neúplným zadáním práce nese zákazník.
Neplatiči - Pokud zákazník nemá aktivní snahu uhradit pohledávku za poskytnuté služby v řádné době splatnosti ani po opakovaných výzvách, akceptuje tímto svým chováním, že ji budu vymáhat právní cestou v rámci exekučního, resp. insolvenčního řízení včetně veškerých souvisejících nákladů.


Content Marketing, CZ/SK/EN Translations, PR, Social Media, SEO

Who I am

Since 2004, I have been offering external services to companies that need to improve their content marketing, localize texts or inform the public about their news. CV and references can be found on my LinkedIn profile, text samples hereFor more information, please visit my personal page LukasBena.cz.

External services

► Marketing texts in CZ/SK/EN, web content management
► Two-way translation and proofreading in CZ/SK/EN (certified EN level C2), not interpreting nor legal translation
► PR - preparation and distribution of press releases and PR articles to CZ/SK media, online media monitoring
► Social media management in CZ/SK/EN
► SEO - basic-level search engine optimization for text content and web pages

Professional courses and certificates

► 2017 - Professional course "SEO and keyword analysis" (H1.cz)
► 2016 - Professional course "Project Thinking in the Easy Project Environment" (SHINE)
► 2016 - Certificate "Confirmation of the English language knowledge at C2 level" (TrackTest)
► 2015 - Certificate "Confirmation of the result in the upper 2 percent of the total population in an approved intelligence test" (Mensa Czech Republic)
► 2014 - Professional course "Online copywriting" (H1.cz)
► 2014 - Professional course "Google Analytics II." (H1.cz)
► 2014 - Professional course "Translation of a professional book in English" (Charles University in Prague)
► 2012 - Professional course "Google Analytics I." (Dobrý web)
► 2012 - Professional course "Twitter for business and corporate communications" (Dobrý web)
► 2006 - Professional course "Advertising and public relations lessons" (The College of Media and Journalism in Prague)

Business terms

Hourly rate - CZK 290 or € 11.5 for all services provided. Initial consultation and repair of poorly executed work are, of course, free of charge. Bulk discounts are not provided and testing assignments are not free of charge. I'm not a VAT payer, the price is final.
Time consumption - The standard page (1,800 characters with spaces) of the original text of medium expertise in CZ/SK/EN = 1.5 h, the standard page of resulting EN translation of medium expertise = 1 h, the standard page of resulting SK translation of medium expertise = 0.5 h, an original social media post with image = 0.5 h, distribution of a press release to media = 1 h, other services according to difficulty. Custom resource research is already included in the time. If the completed text is to be placed in the client's web system including its formatting into the desired style, this work will be charged separately. Time requirements can be calculated in advance only if the work assignment is accurate and complete.
► InvoicingUnless otherwise agreed, I will issue an electronic invoice at the month end with a maturity of 14 days and a breakdown of work done and spent time. For a brand new client, payment can be claimed as soon as the first order is delivered. The lowest invoiceable amount is CZK 100.
Availability - Almost daily 8 - 9:30 AM and 6 - 12 PM CET.
How to order - You can send the order directly to the contact e-mail, even without a prior agreement. This must include consent to these business terms and billing information (new customers), exact and complete work assignment and required completion date. For expert topics, it is appropriate to include information resources or links. I will confirm by return. Ordering is not possible when an unpaid invoice is a past due. From my side, there is usually no need for a written contract.
Warranty - If the whole work or its part is proved to be made of poor quality, too late or otherwise inconsistent with the work assignment, the customer has the legal right to either a free revision, reasonable discount or withdrawal and renunciation of the right to use the work, respectively the part concerned. A complaint will be approved if the customer explains relevant issues in the submitted work (ideally including illustrative examples) and attaches his own suggestion of the solution (e.g. repair, discount). I recommend that the customer does not make a repair of what I can fix myself. Liability for damages caused by incorrect or incomplete work assignment is borne by the customer.
Non-payers - If the customer does not actively seek to pay a claim for the provided services at due date or after repeated calls, he accepts by his behavior that I will enforce it lawfully within the execution, respectively insolvency proceeding including all associated costs.

Vložení poptávky je zdarma. Při uložení poptávky se Vám automaticky vytvoří účet v systému. Účet není nijak zpoplatněn, slouží jen pro lepší evidenci a komunikaci ohledně poptávky. Odesláním poptávky souhlasíte s cenovým ohodnocením copywritera dle jeho aktuálního nastavení 435 Kč / 1NS.
Vložení poptávky je zdarma. Při uložení poptávky se Vám automaticky vytvoří účet v systému. Účet není nijak zpoplatněn, slouží jen pro lepší evidenci a komunikaci ohledně poptávky. Odesláním poptávky souhlasíte s cenovým ohodnocením copywritera dle jeho aktuálního nastavení 435 Kč / 1NS.